Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Art and Luxury Fair wordt georganiseerd door Fa Fa – International Events & Entertainment –
te Den Haag, +31703665868

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden
deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de
verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) via het contactformulier contact met ons opneemt of aanmeldt voor deelname of het
ontvangen van informatie;
(b) deelnemer of bezoeker wordt;
(c) de website [www.artandluxuryfair.com] bezoekt;
(d) zich aanmeld of inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement of onze fair boekt als
onderdeel van een internationaal evenement;

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)
Personalia zoals bijvoorbeeld: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer,
e-mailadres, geboortedatum, geslacht, foto, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door communicatie via deze website, in correspondentie en telefonisch.
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze
informatie.

(b)
Wanneer wij rekening dienen te houden met een medische aangelegenheid van een deelnemer of bezoeker verzoeken wij dit schriftelijk kenbaar te maken. Deze gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de betreffende eventbegeleider / beveiliger zodat deze weten waarmee rekening dient te worden gehouden voor-, na- of tijdens het evenement.

(c)
Wij kunnen om materialen en een dresscode vragen t.b.v. de fair. Deze gegevens worden
uitsluitend doorgegeven aan de betreffende deelnemers / bezoekers.

(d)
Bij (vertegenwoordigers van) kunstenaars kunnen wij vragen naar de betreffende inbreng en gegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden voor uitingen in de (sociale) media.

(e)
De volgende gegevens kunnen door ons worden opgenomen: CV, ID-bewijs, BTW ID, portret- en productfoto’s.

1.3 Doel & Grondslag: Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
(a) de deelname te effectueren;
(b) contact met u op te nemen of te onderhouden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
(c) onze verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. beperkingen;
(d) de juiste ruimte op het evenement te verkrijgen;
(e) contact te onderhouden met deelnemers, locatie en bezoekers;
(f) administratie / belastingaangifte te verwerken;
(g)ter afhandeling van betalingen

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAARFORMATIE

2.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt contact opnemen met Mevr. Wijdom via info@artandluxuryfair.com voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Art and Luxury Fair / Fa Fa.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische- en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en
nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

4. COOKIES OP DE WEBSITE

3.2 Wij gebruiken geen tracking cookies, alleen technische- en functionele cookies die noodzakelijk
zijn voor de technische werking van de website.

5. DERDEN

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijv. t.b.v. financiële administratie, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

5.1 Wij verstrekken uw gegevens alleen waar van toepassing voor onderstaande doeleinden aan de
volgende derden:
(a) naam, foto aan beveiliging en productieteam m.b.t. badges wanneer nodig
(b) kenteken aan beveiliging, locatie en productieteam wanneer nodig
(c) medische gegevens aan beveiliging en productieteam bij het rekening moeten houden met
fysieke beperkingen
(d) maat, afbeelding van materialen m.b.t. eventuele wanden of andere benodigdheden
(e) administratie verwerking boekhouding

5.2 Wij kunnen foto’s/video-opnamen van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie of evenementen/activiteiten waaraan wij deelnemen publiceren op onze website of
Social Media kanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar
aantekent (zie onder 2).

6. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

7. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

7.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.